ความเป็นมา

 • ปี 2538

  กลุ่มบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าสู่การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยก่อตั้งบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด เพื่อบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย

 • ปี 2543

  ธุรกิจด้านพลังงานเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงได้จัดตั้ง บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อบริการขนส่งก๊าซ LPG ทางบก ให้แก่ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด จนได้รับรางวัลการบริการขนส่งที่เป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Zero Accident Award)

 • ปี 2545

  ได้ก่อตั้ง บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ และระบบท่อก๊าซสำหรับอุตสาหกรรม รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบก๊าซ

 • ปี 2550

  บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสอันดีในด้านธุรกิจพลังงาน จึงได้เปิด บริษัท แคปปิตอล จี จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ใช้เครื่องหมายการค้า "แชมป์เปี้ยนแก๊ส"

 • ปี 2553

  ได้ยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายก๊าซ LPG ให้กับภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม

 • ปี 2557

  บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท

 • ปี 2558

  บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาทและมีการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยได้ไปร่วมทุนกับบริษัท ซีเอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรับงานก่อสร้างในรูปแบบ EPC ในกลุ่มน้ำมันก๊าซ และปิโตรเคมี

 • ปี 2560

  จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์