ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

ปี ชนิดไฟล์
2561
2560
2559
2558

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี ชนิดไฟล์
2560
2559
2558

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี ชนิดไฟล์
2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี ชนิดไฟล์
2560
2559
2558

หนังสือมอบฉันทะ

ปี ฉบับ ชนิดไฟล์
2560 ฉบับ ก. ฉบับ ข. ฉบับ ค.