ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

ปี ชนิดไฟล์
2567 TH EN
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี ชนิดไฟล์
2566 TH EN
2565 TH EN
2564 TH EN
2563 TH EN
2562
2561
2560
2559
2558

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี ชนิดไฟล์
ครั้งที่ 1/2565
ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี ชนิดไฟล์
ครั้งที่ 1/2565
ครั้งที่2/2561
ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี ชนิดไฟล์
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558

หนังสือมอบฉันทะ

รายการ ฉบับ ก. ฉบับ ข. ฉบับ ค. ชนิดไฟล์
AGM 2566 TH | EN TH | EN TH | EN
EGM ครั้งที่ 1/2565 TH | EN TH | EN TH | EN
AGM 2565 TH | EN TH | EN TH | EN
AGM 2564 TH | EN TH | EN TH | EN
AGM 2563 TH | EN TH | EN TH | EN
AGM 2562 ฉบับ ก. ฉบับ ข. ฉบับ ค.
EGM ครั้งที่ 2/2561 ฉบับ ก. ฉบับ ข. ฉบับ ค.
AGM 2561 ฉบับ ก. ฉบับ ข. ฉบับ ค.
AGM 2560 ฉบับ ก. ฉบับ ข. ฉบับ ค.