คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ ตำแหน่ง
1 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ประธานกรรมการ
2 ศ.นพ ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 คุณอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น/
4 รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5 คุณประภาศ คงเอียด กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6 ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ กรรมการ / กรรมการบริหาร
7 ดร.สมยศ ติรนวัฒนานันท์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ รักษาการเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ ตำแหน่ง
1 ศ.นพ ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริิ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2 รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ/ การรมการอิสระ
3 คุณอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง
1 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร
2 ดร.สมยศ ติรนวัฒนานันท์ กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
3 คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
4 คุณวเรศร์ พงศ์ฐิติเทพ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5 ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ