รายละเอียดจองซื้อหุ้น CAZ

การจองซื้อหุ้น CAZ

รายการ ชนิดไฟล์
1. แจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบบ ก.)
3. แบบฟอร์ม FATCA - สำหรับนิติบุคคล
4. แบบฟอร์ม FATCA - สำหรับบุคคลธรรมดา
5. Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6. รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7. ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8. มติ BOD 12-2561 แจ้งข่าวตลาด RD for pre-emptive
9. แจ้งข่าวตลาด Effective filing & ราคาใช้สิทธิ
10. แจ้งข่าวตลาด ราคาใช้สิทธิสุดท้าย